Abdelhak Nouri Foundation Privacyverklaring

Welkom bij de Stichting Abdelhak Nouri Foundation, hierna ‘’Nouri Foundation’’ of ‘’wij’’/’’ons’’
genoemd.


Net als veel andere organisaties gebruiken wij persoonlijke informatie die herleidbaar is naar
mensen. Die informatie wordt 'persoonsgegevens' genoemd. Het gebruiken van persoonsgegevens
wordt 'verwerken' genoemd. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens
omgaan van:
- donateurs
- deelnemers aan acties of evenementen; en
- andere personen waarvan de Nouri Founadtion persoonsgegevens ontvangt, zoals vrijwilligers,
partners of (vertegenwoordigers van) sponsoren.


Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen
Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat je die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij
het doen van een donatie, invullen van het contactformulier, of aanmelden voor een project of
event. Ook wanneer we in gesprek zijn over een mogelijke samenwerking (bijv. als sponsor, partner
of leverancier) slaan wij gegevens op, net als wanneer jij je aanmeldt als vrijwilliger bij ons of voor de
(toekomstige) nieuwsbrief van de Nouri Foundation.


Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, waaronder van dienstverleners als Mollie.
Bijvoorbeeld omdat u een donatie doet, omdat u zich aanmeldt als vrijwilliger of omdat u meedoet
aan één van onze (sport)activiteiten.


Wij verwerken onder andere de volgende gegevens over je: contactgegevens (naam, adres,
woonplaats, e-mailadres), geboortedatum, eventueel de namen van je ouders indien je minderjarig
bent, IBAN-nummer, marketingvoorkeuren en telefoonnummer.


Grondslagen: de wettelijke redenen voor het gebruiken van persoonsgegevens
Wij mogen persoonsgegeven gebruiken op basis van zes verschillende 'grondslagen', die in de wet
zijn genoemd:
- jouw toestemming;
- het voorbereiden of uitvoeren van een contract dat je gaat sluiten of waarbij jij partij bent;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om jouw 'vitale belangen' te beschermen (uitzonderlijk);
- vanwege de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van
algemeen belang;
- vanwege onze 'gerechtvaardigde belangen' of die van de organisatie waarmee wij jouw
persoonsgegevens (kunnen) delen;


Gerechtvaardigde belangen:
Wat zijn het? Gerechtvaardigde belangen zijn uiteenlopend. De gerechtvaardigde belangen van de
Nouri Foundation zijn onder andere: marketing, reclame, naamsbekendheid creëren voor de
organisatie, communicatie, IT-beheer en -beveiliging, onderzoek naar en analyse van eigen
producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.


Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden, en op basis
van de daarbij genoemde grondslagen:
- om op verzoeken te reageren, voor de uitvoering van een overeenkomst;
- in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die je aangaat om onze partner te worden, voor
de uitvoering van een overeenkomst;
- het aanbieden, organiseren en afronden van winacties en prijsvragen, vanwege onze
gerechtvaardigde belangen en voor de uitvoering van een overeenkomst;
- het verwerken van donaties, vanwege de uitvoering van een overeenkomst en onze
gerechtvaardigde belangen;
- het aanbieden, organiseren en afhandelen van aanmeldingen voor evenementen, vanwege onze
gerechtvaardigde belangen en voor de uitvoering van een overeenkomst;
- voor reclame- en marketing doeleinden, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail of
post, marketing via onze website, telemarketing en gerichte advertenties 3/6
990008466/20467211.1 via social media, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist
op grond van jouw toestemming;
- omdat jij een bedrijf of organisatie vertegenwoordigt waar wij een contract mee (gaan) sluiten of
een evenement mee (gaan) organiseren, vanwege de voorbereiding en/of uitvoering van een
overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen;
- omdat we jou willen informeren over of bewust maken van het werk van Nouri Foundation,
vanwege onze gerechtvaardigde belangen.


Delen met derden
Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:
- dienstverleners die voor ons donaties verwerken, zoals bijvoorbeeld het bedrijf Mollie, vanwege
onze gerechtvaardigde belangen;
- dienstverleners die communicatie- en IT-diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het bedrijf
MailChimp, en hosting-providers;
- partijen die ons assisteren bij onze dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld
accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen; en
- autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, of andere derden, als wij
hiertoe wettelijk gehouden zijn. Doorgifte van jouw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal
alleen plaatsvinden voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.
Sommige derden die wij inschakelen kwalificeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld
hostingdienstverleners, of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met
dergelijke partijen worden afspraken gemaakt overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke
vereisten.


Profilering en cookies
Wij gebruiken cookies. Door sommige cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie
ID’s of andere identificatoren toegekend of verzameld. Zo kunnen gegevens worden verzameld
terwijl u gebruikmaakt van de website of apps of als deze op de achtergrond draaien op jouw
apparaat. Deze gegevens worden volledig anoniem opgeslagen. Meer informatie over ons gebruik
van cookies vind je op: https://www.nouri-foundation.org/cookies.


Doorgifte buiten de EER
Soms worden jouw persoonsgegevens ook doorgegeven naar (of opgeslagen door) een ontvanger
buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit is bijvoorbeeld het geval bij onze dienstverlener
MailChimp, die gegevens opslaat in de VS. Het kan zijn dat de landen waarin die ontvangers zich
bevinden andere regels kennen voor het gebruiken en beschermen van persoonlijke informatie. Als
die regels geen passend niveau van bescherming bieden, zullen wij ervoor zorgen dat er aanvullende
waarborgen zijn getroffen. Zo zullen wij gebruikmaken van Amerikaanse dienstverleners die zich
vrijwillig hebben onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, en in andere gevallen meestal
gebruikmaken van EU-modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens. Voor een kopie
van de betreffende waarborgen kun je contact opnemen met ons.


Jouw rechten, waaronder het recht op bezwaar
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over je bewaren en voor welke
doeleinden, en het recht om deze gegevens in te zien en deze waar nodig te verbeteren. Als je
toestemming hebt gegeven kun je deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende
verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht
bezwaar te maken tegen verwerkingen die verband houden met direct marketing en verwerkingen
die gebaseerd zijn op de grondslag 'gerechtvaardigd belang', en om ons te verzoeken het gebruik van
jouw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of over te dragen (dataportabiliteit). Ook heb
je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor persoonsgegevens van jouw land (in
Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens). Je kunt deze rechten uitsluitend uitoefenen voor
zover deze rechten aan je zijn verleend op grond van de toepasselijke wetgeving.
De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: Stichting
Nouri Foundation, Burgemeester Stramanweg 108, 1101 AA Amsterdam, info@nourifoundation.org, www.nouri-foundation.org. Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij
het recht voor om jouw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies,
vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Wanneer je de indruk hebt dat jouw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@nouri-foundation.org.


Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over
het algemeen in dat jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties
van toepassing is:
- jouw persoonsgegevens zijn nodig zolang je samenwerkt voor één van onze projecten, omdat je
partner of donateur van ons bent of omdat wij jou nog op andere wijze van dienst zijn;
- jouw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te
verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
- wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om jouw persoonsgegevens te
bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving, in welk geval vaak een termijn geldt van 7
jaar na afloop van onze relatie met jou


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wij kondigen deze wijzigingen aan
als dat moet.


Contact met de Nour Foundation
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens
kunt je contact met ons opnemen via: Stichting Nouri Foundation, Burgemeester Stramanweg 108,
1101 AA Amsterdam, info@nouri-foundation.org, www.nouri-foundation.org. Deze privacyverklaring
is voor het laatst bijgewerkt op 7 juli 2022.