Gebruikersvoorwaarden Nouri Foundation

 

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze
gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden
gewijzigd en dat dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht zullen zijn. Bezoekers van de site
worden geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van
deze website van de Stichting Nouri Foundation alsmede op de op of via deze website aan jou ter
beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ('de informatie'). Voor voorwaarden
die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kun je het onderdeel Algemene
(verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen.


Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als
advies. www.nouri-foundation.org is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het
gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge
van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Nouri Foundation. Gebruikers van de website en de informatie vrijwaren
Nouri Foundation bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling
van de gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Nouri Foundation is verder niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor
communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge
van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of
manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt
voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.


Privacy
Door het gebruik van onze website kunnen wij jouw informatie gebruiken voor doeleinden die
gebaseerd zijn op geldige rechtsgronden. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens kun je onze Privacy Policy raadplegen.


Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Nouri Foundation is niet aansprakelijk voor
het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of
van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy Statement zijn
niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden
verzameld en verwerkt.


Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Nouri Foundation.


Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen
gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik of misbruik van de
website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de
website van Nouri Foundation in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen,
hyperlinks of deeplinks tussen de website van Nouri Foundation en enige andere internetpagina, is
niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nouri Foundation.


Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten,
beelden, geluiden, software of informatie (de 'materialen') op deze website plaatst of deze toestuurt
aan Nouri Foundation via e-mail of anderszins, zal Nouri Foundation gerechtigd zijn deze materialen
te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder
daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Nouri Foundation zal niet gehouden zijn de
betreffende materialen geheim te houden.


Je vrijwaart Nouri Foundation hierbij terzake van alle schade die Nouri Fondation lijdt en alle kosten
die Nouri Foundation maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie
van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins
onrechtmatig is jegens een derde.


Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het
overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen
die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze
Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen
die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de
geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
Rechtbank Midden-Nederland.


Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K. en BTW-nummer
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Stichting Nouri Foundation
Burgemeester Stramanweg 108L 1101AA Amsterdam
KvK nummer: 77717775